آلابست/ متخصص جراحی استخوان در برنامه طبیب توضیح می دهد.