شیر ماده ناگهان ایستاد و توله را زمین گذاشت. سپس به تمیز کردن و لیسیدن توله‌اش ادامه داد، انگار که با آن بازی می‌کند. اما نحوه نگه داشتن توله عجیب به نظر می‌رسید. ما فکر کردیم که شاید او دوباره آن را بردارد و حرکت کند. هرگز تصور نمی‌کردیم که این پایان این توله کوچک است.