آلابست/ کمک کردن مهران مدیری به شرکت کننده ای که دوستِ پسرش فرهاد مدیری است.