آلابست/ توله شیر در حال بالا رفتن از دنده های گاومیش