آلابست/متن ترانه:
قد دریا که تَهش پیدا نیست
قله ای که واسه فت  حش را(ه) نیست
هیچ کس، هیچ کسی به چشم من
مثه زیبایی تو زیبا نیست
خواستنت برام چه بی اندازه س
بودنت لحظه به لحظه ش تازه س
مثه اضطراب وقت انتظار
حال زندونی توو لحظه ی فرار
قد آرامش یه اقیانوس
حس بمب ساعتی به انفجار
خواستنت برام چه بی اندازه س
بودنت لحظه به لحظه ش تازه س
مثه پروازی که از قفس پرید
عطرِ بارونی که توو باغ دوید
حال خوبِ زندگی یعنی تو
تورودیدم،عشق از راه رسید
خواستنت برام چه بی اندازه س
بودنت لحظه به لحظه ش تازه س