آلابست/ ۱۷تیرماه سالروز درگذشت دوقلوهای بهم چسبیده لاله لادن
(۱۰دیماه ۱۳۵۲-۱۷ تیرماه ۱۳۸۲)
روحشان شاد🌹