آلابست/ قرار عاشقانه مالک و منصوره در جدیدترین قسمت «زخم کاری» را ببینید.