آلابست/ احمد ایراندوست با انتشار این ویدئو نوشت: 

بلللللللللللللله پیک پیک اخر نباشه انشالله سال دیگه پیک ۲۱ بابا دو تا واکسن دیگه این حرفا رو نداره بررررررق هم بلللللله 😡😡😡😡😡تعطیلی  هم بله چیز  دیگه ندارین