آلابست/ منتظر هیچ چیز و هیچکس نباشیم …
انتظار باعث ایجاد توقع میشه!
برشی از برنامه همرفیق
با حضور حسین_پاکدل و مهدی سلطانی
موسیقی: مادرانه اثر کارن همایونفر