سلامت

چه کسانی نباید وعده ناهار خود را حذف کنند؟

در مورد وعده‌های غذایی دیدگاهی در طب سنتی توصیه می‌کند که وعده ناهار حذف شود، اما این پیشنهاد برای همه کاربرد ندارد.اگر کودک و نوجوان هستید وعده ناهار را حذف…

موسیقی

خواندنی ها

هوای تازه/ این چند ماه که منتظرت بودم…

این چند ماهکه منتظرت بودمبه اندازۀ چند سال نگذشتبه اندازۀ همین چند ماه گذشتاما فهمیدمماه یعنی چهروز یعنی چهلحظه یعنی چهاین چند ماه گذشتو فهمیدمگذشتن، زمان، انتظاریعنی چه شاعر: افشین…